• Privacyverklaring

 • De Balletschool De Balletschool, gevestigd aan Sportcentrum Rijkerswoerd
  De Pas 44
  6836 BK Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  www.de-balletschool.nl
  info@de-balletschool.nl

  leslocatie:
  Sportcentrum Rijkerswoerd
  De Pas 44
  6836 BK Arnhem
  +31 6 10 92 07 83

  Correspondentieadres:
  Groene Weide 30
  6833 BD Arnhem


  Persoonsgegevens die wij verwerken

  De Balletschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  De persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Geboortedatum
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummers
  - E-mailadressen
  - In- en uitschrijvingsdatum
  - Bank gegevens
  - Voor minderjarigen de contactgegevens van ouders(s)/verzorger(s)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  De Balletschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van jouw betaling of uitvoeren van incasso's
  - Verzenden van onze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden
  - Je te kunnen bellen of e-mailen om je te te informeren over wijzigingen van lestijden of lesuitval
  - Je inschrijving voor een les wijzigen of aanpassen.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  De Balletschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Balletschool) tussen zit. 

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  - De Balletschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De Balletschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na elk jaar worden overbodige gegevens opgeschoond. 

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Je persoonsgegevens worden alleen binnen De Balletschool gebruikt. Ze worden gebruikt voor (financiële)administratieven zaken zoals het mailen van informatie, een nieuwsbrief een factuur, of het uitvoeren van een incasso. Voor de docent om aanwezigheid bij te houden en om contact op te nemen met een ouder of verzorger als de lessituatie daarom vraagt. De beheerders van onze datasystemen en opslag, De Balletschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We verstrekken nooit gegevens aan derden.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  De Balletschool gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Balletschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@de-balletschool.nl.

  De Balletschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  De Balletschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@de-balletschool.nl